Skip links

After having made a sustainability risk assessment, the Fund Manager has concluded that sustainability risks are not relevant for this financial product and will therefore not be integrated as part of its decision-making processes with respect to the portfolio investments to be made by the Fund, notably in view of the investment strategy and restrictions applicable to the Fund as further detailed in the Membership Agreement.

Furthermore, sustainability risks will not likely materially adversely affect the Fund’s returns. Investors should however note that it may be difficult to assess with any reasonable certainty whether sustainability risk exists or the likely outcome of any sustainability risk on the Fund’s returns.

We take ESG seriously and are committed to sharing our internal information.

Ujawnienia dokonywane na poziomie zarządzającego ASI dotyczące zrównoważonego rozwoju Niniejsze oświadczenie stanowi realizację wymogów przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U.UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm.; dalej również jako: „SFDR”, „Rozporządzenie SFDR”, „Rozporządzenie”).
Na gruncie Rozporządzenia SFDR zarządzający ASI (dalej również jako: „ZASI”) kwalifikowany jest jako uczestnik rynku finansowego, a alternatywna spółki inwestycyjna, którą on zarządza (dalej również jako: „ASI”) stanowi produkt finansowy.
W przypadku, gdy w niniejszym oświadczeniu mowa o ASI lub Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej, należy przez to rozumieć Protos Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywną Spółkę Inwestycyjną Spółkę Komandytową.
Informacja o strategiach dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
Z zastrzeżeniem wdrożenia wytycznych dotyczących zasad kształtowania wynagrodzeń, których celem jest określenie zasad kształtowania wynagrodzeń mających na celu zapewnienie by ich wysokość była zgodna z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem w tym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1) oraz promowała je, a także nie zachęcała do podejmowania ryzyka, które nie jest zgodne z profilem ryzyka ASI oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi ASI, ZASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących ASI. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumiane jako ryzyka zdarzeń lub stanów związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością lub ładem korporacyjnym, które – jeżeli wystąpiłyby mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji poprzez oddziaływanie na inne czynniki ryzyka mogą być brane pośrednio pod uwagę przy podejmowaniu poszczególnych decyzji inwestycyjnych.
ZASI nie wyłącza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, co wiązać się będzie z aktualizacją niniejszego oświadczenia.
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na skalę prowadzonej działalności, a także jej charakter, który wiąże się w głównej mierze z inwestowaniem na rynku niepublicznym, ZASI nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Powodem mającym wpływ na decyzję ZASI w zakresie nieuwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w ramach wykonywanej działalności jest identyfikowany przez ZASI brak danych lub w niektórych przypadkach istotnie ograniczony ich zakres wymagany do analizy w przypadku deklarowania uwzględnienia głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, a także wysoki poziom kosztów wymagany do poniesienia związany w szczególności z koniecznością zaangażowania zewnętrznych doradców, w przypadku zmiany prezentowanego przez ZASI podejścia do nieuwzględniania uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Informacja o sposobie zapewniania spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju ZASI, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 13 tej dyrektywy. Niezależnie od powyższego, mając na względzie stanowisko przedstawione przez Komisję Europejską w odpowiedzi na zapytanie Joint Committee of the European Supervisory Authorities – EBA, ESMA i EIOPA, a także stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w ZASI przyjęte zostały wytyczne dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń, które znajdują zastosowanie do:
1) Członków zarządu;
a także w przypadku ich powołania lub zatrudnienia:
2) Członków Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej ZASI;
3) Innych osób pozostających w stosunku pracy lub niepracowniczym stosunku zatrudnienia o
podobnym charakterze z ZASI, realizujących zadania mające istotny wpływ na profil ryzyka ZASI
lub ASI, w tym osób odpowiedzialnych za:
a) podejmowanie decyzji inwestycyjnych;
b) realizację zadań z zakresu systemu działalności z prawem;
c) realizację zadań z zakresu systemu audytu wewnętrznego;
d) realizację zadań z zakresu systemu zarządzania ryzykiem.
4) Osób wchodzących w skład kadry kierowniczej wyższego szczebla ZASI;
5) Innych pracowników ZASI otrzymujących całkowite wynagrodzenie plasujące ich na tym samym szczeblu siatki płac, co kadra kierownicza wyższego szczebla i wymienione wyżej osoby podejmujące ryzyko działalności, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ich profil ryzyka ZASI lub ASI. Z zakresu stosowania Wytycznych wyłączone są osoby, do których zadań należy realizacja czynności pomocniczych, z uwagi na istotne ograniczenie wpływu realizowanych przez nie czynności na ryzyko.
Wytyczne określają zasady kształtowania wynagrodzenia przy nawiązaniu stosunku prawnego, wymagając by organ decydujący o ustaleniu wysokości wynagrodzenia danej osoby zapewnił by jego wysokość była zgodna z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem w tym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019 , str. 1) oraz promowała je, a także nie zachęcała do podejmowania ryzyka, które nie jest zgodne z profilem ryzyka ASI oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi ASI.
W odniesieniu do zasad kształtowania wysokości składników wynagrodzeń przyznawanych w związku z oceną osiągnięć danej osoby, wytyczne wymagają, by poza indywidualnymi wynikami danej osoby, przy jej ocenie ustalano czy w okresie poddanym analizie miały miejsce incydenty dotyczące zarządzania ryzykiem w tym ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju oraz naruszenia zgodności z przepisami prawa, w tym z zakresu zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych z jej udziałem. W przypadku zidentyfikowania zdarzeń, o których mowa powyżej organ decydujący o przyznaniu oraz wysokości świadczenia zobowiązany jest do oceny roli danej osoby w zidentyfikowanym zdarzeniu.
Wytyczne znajdują zastosowanie do programów motywacyjnych w przypadku ich przyjęcia. Przy wykonywaniu Wytycznych zakazane jest stosowanie jakichkolwiek kryteriów o charakterze dyskryminującym.